Alapszabályzat

ALAPSZABÁLY

I. fejezet

Az egyesület neve, székhelye és bélyegzője

1.§
Az egyesület neve

magyarul: Magyar Országos Állatorvos Egyesület (MOÁE)
angolul: Hungarian Veterinary Association.
Székhelye: 1078 Budapest, István út 2.
Működési területe: Magyarország
Hivatalos nyelve: magyar
Az országos szervezet bélyegző lenyomata: kerek alapon „Magyar Országos Állatorvos Egyesület” körirat, középen „1880” alapítási évszámmal.
A MOÁE jogi személy.

2.§
Az egyesület célja

Munkahelyre és beosztásra való tekintet nélkül a magyar állatorvos-tudomány hagyományainak és egységének ápolása és – az összefogásban rejlő előnyök kihasználásával – azok hatékonyságának növelése.

Az Egyesület
• mindent megtesz a szakma erkölcsi elismerésének fokozásáért,
• az állatorvosi és a vele kapcsolatos más tudományok és szakmák eredményességét növeli,
• minden kínálkozó lehetőséget megteremt az állatorvosi szakismeretek terjesztésére az állatorvosok és a rokon szakmák szakemberei között,
• elősegíti a tudományos kutatásban elért eredmények gyakorlati felhasználását,
• ápolja a nemzetközi tudományos kapcsolatokat,
• mind gazdasági, mind össztársadalmi, de állatorvoskari érdekek miatt is állást foglal az állategészségügyet és az állatorvosok tevékenységét érintő szakmai, szervezeti, társadalompolitikai kérdésekben. Ezt részben megkeresésekre teszi, de ha szükségét látja, azokat maga is kezdeményezi,
• fokozottan érvényre kívánja juttatni az állategészségügyet érintő jogalkotási folyamatokban az állatorvosi szakma érdekeit.

3.§
Az egyesület működése

A Magyar Országos Állatorvos Egyesület (továbbiakban: MOÁE) a magyar állatorvosi és a kapcsolódó interdiszciplináris szakmai egyesülések (társaságok, szakosztályok, területi szervezetek stb.) szövetségi rendszerben működő egyesülete.
Az egyesület 2.§-ban meghatározott célok megvalósítása érdekében:
• összehangolja a társaságok, a tagegyesületek, a szakosztályok és a területi szervezetek (továbbiakban együtt: tagszervezetek) munkáját,
• hazai és nemzetközi rendezvényeket (szaküléseket, találkozókat, konferenciákat, emléküléseket, tanulmányutakat, szakmai bemutatókat és kiállításokat) szervez,
• az állami intézményekkel és társadalmi szervezetekkel együttműködve szervezi és segíti a szakmai továbbképzést,
• szaklapot, időszakonként szakkiadványokat ad ki, és/vagy részt vesz ilyenek kiadásában és szerkesztésében,
• díjakat és kitüntetéseket alapít, továbbá szakmai pályázatokat ír ki,
• kapcsolatot épít ki és tart fenn hasonló jellegű külföldi szervezetekkel,
• képviselteti magát az Állatorvosok Világszövetségében és más nemzetközi állatorvosi szervezetekben,
• rendes – és szükség esetén soron kívüli – közgyűléseket, küldöttgyűléseket tart,
• ápolja és gondozza az állatorvos-tudomány hagyományait és a nagyszerű elődök emlékét.

4.§
Az egyesület bevételei

Az egyesület bevételei a tagszervezetek által – taglétszám arányosan – befizetett egyesületi hozzájárulásból, a pártoló tagok támogatásaiból, alapítványokból és egyéb vállalkozások pénzügyi hasznából erednek.