Történet

Alapította: 1880. február 15-én TORMAY BÉLA
Előzmények: BENE FERENC orvoskari dekán az 1840. július 25-én tartott kari ülésen felszólalásában „tudományosságunk előmozdítása ügyében” indítványt terjesztett elő, hogy „a társult tagok évenként kétszer jönnének össze, egyszer Pesten május hó közepén, egyszer váltogatva országunk más és más városában szeptember közepekor, mi által a tagok országunkkal megismerkedhetni bő alkalmat nyerhetnének”. Ezek után a következő felhívást bocsátotta közre:

„Az 1841-iki 29., 30. és 31. májusban a magyar kir. Universitásnak orvosi kara Pesten gyűléseket fog tartani, melyekbe az orvosi karnak minden tagjai, a magyarországi orvosok és természetvizsgálók szívesen hívatnak”.

A felhívásra 268 résztvevő jelent meg és Bene professzor elnöklete alatt mindjárt új társulatuknak, a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűléseinek alapszabályát is megalkották. Az Állandó Központi Választmánynak Dr. Szabó Alajos és Tormay Béla állatorvos-tanárok is tagjai lettek.

Az új társulat Budapesten 1879. augusztus 27. – szeptember 2. között tartott XX. Nagygyűlésén már hat: (1/. orvos-sebészi, közegészségi; 2/. gyógyszerészi; 3/. egyesült ásvány-, föld-, növény-, vegytan- és természettani-, 4/. állat élet- és bonctani; 5/. gazdasági-és állatgyógyászati-, 6/. társadalmi és régészeti) szakosztály tagjaiból összeálló, összesen 542 résztvevő jelent meg.